Laboratorium van de Klinieken St-Jan - Brussel - Cebiodi

Staalafnames

Kwaliteit

ONZE MENSELIJKE EN PROFESSIONELE WAARDEN

• Het respect voor de patiënt en de voorschrijver

We streven ernaar om zo adequaat mogelijk in te spelen op de behoeften en verwachtingen van patiënten en voorschrijvende artsen, zowel op menselijk niveau door aandachtig en gedetailleerd te luisteren als op technisch niveau door processen te implementeren die voldoen aan de normen die worden opgelegd in de klinische biologie.

Bewust van het grote belang van heldere communicatie als het over gezondheid gaat, proberen we duidelijke, begrijpelijke en relevante informatie te verstrekken om zo bij te dragen aan de goede zorg voor de patiënten.

Om de rechten van de patiënt te respecteren, verbinden we ons ertoe het medisch beroepsgeheim te respecteren. Dit door het waarborgen van de vertrouwelijkheid en het beschermen van medische gegevens, evenals de voorschriften met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in het algemeen en medische gegevens in het bijzonder toe te passen.

Door aandachtig te luisteren, anticiperen we op de mogelijke behoeften van alle betrokken partijen

• Kwaliteitseisen

We gebruiken processen die de goede praktijken respecteren, die voldoen aan de wettelijke vereisten en de geldende referentiesystemen. De technieken zijn gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke en technologische inzichten.

Door regelmatige evaluaties worden procedures geoptimaliseerd om zo te streven naar continue verbetering.

• Het professionalisme

Ons laboratorium is gebaseerd op de competentie van professionals die goede werkpraktijken toepassen en die regelmatig hun vaardigheden onderhouden.

• Teamspirit

Om de continuïteit en kwaliteit van onze dienstverlening te garanderen en een efficiënt operationeel niveau te behouden, is teamgeest een essentieel element. Het vergemakkelijkt de interne communicatie en zorgt voor een gezelliger werksfeer om ons gemeenschappelijk doel te bereiken: een hoge kwaliteit van de medische diagnose.

• Eénieders zelfontplooiing

Alle werknemers zijn gecertificeerd omdat het stellen van een medische diagnose een hoge kwaliteit vereist opdat elke activiteit op een professionele manier wordt uitgevoerd. We streven ernaar om ervoor te zorgen dat éénieder een opleiding kan volgen en ontwikkelingskansen heeft binnen de groep.

 

ONZE INZET

Evenals een persoonlijke inzet van éénieder gevraagd wordt, verbindt de directie zich ertoe om het kwaliteitssysteem met alle middelen die tot haar beschikking staan te verbeteren.

De directie luistert naar alle leden van het personeel om hen maximaal te steunen en zorgt ervoor dat de nodige middelen beschikbaar worden gesteld om aan de kwaliteitsnormen te voldoen.

 

ONZE MISSIE

Onze missie is om aanvragen van biologische analyses van ziekenhuis- en niet-ziekenhuisartsen uit te voeren.

Om deze missie te vervullen, wordt ons hele proces gecontroleerd van afname tot het antwoorden van resultaten en moet het van onberispelijke kwaliteit zijn ten behoeve van de voorschrijver en de patiënt. We evalueren, door middel van indicatoren, regelmatig onze prestaties.

Onze missie is om medische resultaten van hoge kwaliteit te leveren die helpen bij het stellen van een diagnose of behandeling. In dit kader worden al onze processen systematisch gecontroleerd.

 

HOE GEVEN WE HIER INHOUD AAN

We passen ons voortdurend aan de behoeften van patiënten en voorschrijvende artsen aan.

We definiëren en volgen individuele en algemene doelstellingen in het kader van regelmatig aangepaste opleidingsplannen.

We respecteren de waarden van de ziekenhuizen, die voorgeschreven zijn in hun respectievelijke ziekenhuischarters en van onze niet-ziekenhuispartners.

De laboratoriumdirecteur bepaalt de kansen en bedreigingen waarmee het laboratorium wordt geconfronteerd.

De sterke en zwakke punten van de organisatie worden beoordeeld. Door deze gegevens te bestuderen worden de meest geschikte strategieën ontwikkeld.

 

ONZE PERMANENTE  DOELSTELLINGEN: DOELSTELLINGEN VAN HET KWALITEITSSYSTEEM

• We houden ons op de hoogte van de nieuwste technische en wetenschappelijke ontwikkelingen, zodat we deze kunnen toepassen om de kwaliteit van onze diensten of onze analytische activiteiten te verhogen door de bevordering van permanente educatie (seminars, training, verschillende wetenschappelijke activiteiten).

• Verbeteren van de interne communicatie door regelmatig bijeenkomsten te organiseren binnen het laboratorium.

• Verbeteren van de teamgeest door leiderschap te ondersteunen en door participatief management samen met de kwaliteitseenheid.

• Bevorderen van de expertise van het personeel binnen elke afdeling met behoud van optimale veelzijdigheid.

• Handhaven van een geschikte indeling van het pand om comfort, risicovermindering, bescherming van de patiënt en het personeel en toegang voor gehandicapten te combineren, met respect voor de privacy en het optimaliseren van de voorwaarden voor afname.

• Zorg voor alle geschikte preventiemiddelen om de veiligheid en het welzijn op het werk te waarborgen.

• De resultaten van de opmerkingen van onze interne en externe klanten systematisch aanwenden om een proces van continue verbetering te genereren.

• Uitvoeren van regelmatig tevredenheidsonderzoeken bij onze patiënten en voorschrijvers.

• Identificeren van non-conformiteit en implementeren van middelen die nodig zijn om deze niet alleen ad hoc, maar ook structureel op te lossen. 

• Verbeteren van onze prestatie-indicatoren en ze continu aanpassen.

• Verder ontwikkelen van de werking van het laboratorium door de organisatiestructuur aan te passen en door wetenschappelijk erkende technologieën in te voeren.

• Waarborgen van de kwaliteit van onze analyses door onze interne kwaliteitscontroles te beheersen en door regelmatig aan externe kwaliteits¬beoordelingen deel te nemen.

• Respecteren van de vertrouwelijkheid van de resultaten.

• Behouden van ISO 9001-certificering en gebruiken van andere normen die de kwaliteit die door het laboratorium geboden wordt bevestigen.

 

14/05/2020

Contact

Kliniek St.-Jan

site Kruidtuin

#+32 2 221 91 91

site Middaglijn

#+32 2 225 93 90

Contacteer ons

Cebiodi

  • Open dag en nacht, 7 dagen per week
  • RIZIV-erkenning laboratorium voor klinische biologie (Sciensano)
  • Erkenning intermediaire structuur voor capacitatie van gameten (FAGG)
  • Certificaat van goedkeuring ISO9001:2015

Laatste update van de website 10 juni 2024